Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Коцюбинська громада» (код ЄДРПОУ: 04392942) був реорганізований і увійшов до складу Васильковецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Коцюбинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Васильковецької громади

Порядок прийняття регуляторних актів

Порядок прийняття регуляторних актів згідно вимог

Закону України   «Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності»

 

Перед тим, як починати розробку проекту регуляторного акту, необхідно переконатись, що він включений до Плану діяльності Коцюбинської сільської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.  Якщо даний проект не включено до Плану, то необхідно підготувати лист на ім’я сільської ради наступного змісту:

 

«Прошу Вас внести доповнення (або зміни) до Плану діяльності сільської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік згідно таблиці:

Вид проекту

Назва

проекту

Ціль

прийняття

Строк підготовки проекту

Орган, або підрозділ відповідальний за розробку

 регуляторних актів

Рішення сільськоїради (виконавчого комітету)

 

 

Вказати місяці

 

 

Зміни або доповнення до Плану будуть внесені на черговому засіданні сільської ради та оприлюднені на веб-сайті сільської ради.

Друкувати повідомлення про оприлюднення можна не раніше оголошення про внесення зміни або доповнення до Плану.

З Планом можна ознайомитись на сайті сільської ради www.gromada.org.ua/gromada/kocubynska в блоці «Органи влади» в розділі «Регуляторна політика».

 

1.      Підготовка проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

-        визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;

-        обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

-        обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;

-        визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та сільської ради внаслідок дії регуляторного акту;

-        визначити цілі місцевого регулювання;

-        визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

-        аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

-        описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

-        обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

-        оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

-        оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

-        обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;

-        визначити показники результативності регуляторного акта;

-        визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

 

Обов'язковими показниками результативності регуляторного акта повинні бути:

-         розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

-         кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-         розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-         рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Якщо проект регуляторного акту одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Аналіз підписується керівником регуляторного органу (сільським головою).

 

2.      Опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на веб-сайті сільської ради

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

-                   стислий виклад змісту проекту;

-                   поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту до яких за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

-                   інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу).

-                   інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань (від 1 до 3 місяців з дня опублікування проекту та аналізу);

-                   інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і згідно Закону не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

3.      Оприлюднення самого регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу згідно ЗУ оприлюднюється не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення. Для того, щоб не  порушувати дану вимогу Закону, пропонуємо в повідомленні про оприлюднення додатково вказувати, що проект та аналіз будуть також розміщені «дата не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення» на Інтернет-сторінці www. gromada.org.ua/gromada/kocubynska в розділі «Проекти регуляторних актів» та відповідно їх розмістити.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Але законодавство регулює лише письмові звернення згідно Закону України «Про звернення громадян»; звернення через Інтернет та електронні адреси законодавством не регулюються.

 

4. Обговорення проекту регуляторного акту

Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

Форми громадських обговорень: громадські слухання, круглі столи, конференції, семінари, форуми, збори, організація громадських приймалень тощо

У разі проведення громадських обговорень розміщується оголошення в ЗМІ, на Інтернет – сторінці, розсилаються запрошення. В оголошенні, не залежно від способу інформування) зазначається така інформація: дата та місце проведення обговорення, тема, перелік питань та проблем, що будуть обговорюватись, ПІБ відповідальної особи за проведення обговорення та її контактний телефон.

Офіційний результат громадських обговорень – протокол. Після проведення обговорень готується та публікується повідомлення про результати обговорення.

 

5. Базове відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

У звіті про результати відстеження зазначаються:

-        вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);

-        назва виконавця заходів з відстеження;

-        цілі прийняття акта;

-        строк виконання заходів з відстеження*;

-        тип відстеження (базове, повторне або періодичне);

-        методи одержання результатів відстеження;

-        дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних;

-        кількісні та якісні значення показників результативності акта;

-        оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

*Рішення регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта (через рік з дня набрання актом чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності; у випадку якщо термін дії акту менше 1 року встановлюється термін менше 1 року, але не пізніше чим за 3 місяці до кінця терміну дії акту) визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті цього регуляторного органу (тобто звіті).

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

 

Звіт про відстеження підписується керівником регуляторного органу (сільським головою).

Звіт подається до постійної комісії міської ради з питань промисловості, комунальної власності, приватизації, транспорту та зв’язку, підприємницької діяльності та торгівлі, реалізації регуляторної політики.

 

6. Прийняття регуляторного акту

Після проходження процедури оприлюднення проект регуляторного акту з підписаними аналізом та звітом подається на розгляд регуляторному органу (сільській раді або виконавчому комітету).

Після прийняття регуляторний акт та базовий звіт про результати відстеження в термін не пізніше 10 днів друкується  на власній Інтернет-сторінці.

Можливе друкування акту не в повному обсязі, але потрібно обов’язково зазначити в статті, що повна версія акту розміщена на  Інтернет-сторінці www. gromada.org.ua/gromada/kocubynska в розділі «Проекти регуляторних актів».

 

7. Проведення повторного та періодичного відстеження результативності прийнятого акту

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. У разі якщо продовжується дія регуляторного акта, який було прийнято на визначений строк, що є меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються у строки, встановлені для періодичного відстеження.

Рішення регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті цього регуляторного органу (тобто звіті).

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується регуляторним органом, який прийняв цей акт, якщо інше не встановлено цим Законом.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, якщо інше не встановлено цим Законом, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює його на власному веб-сайті.  


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування